UITNODIGING door bestuur van GSA

Algemene Ledenvergadering Gay Swim Amsterdam

Zaterdag 6 oktober 2018, 16:00-17:30 uur, Marnixbad

 Beste leden van Gay Swim Amsterdam,

 

Het bestuur van GSA nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018. De ALV is de vergadering waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het in het afgelopen seizoen gevoerde beleid. Samen met jullie willen we terugkijken op het afgelopen seizoen en vooruitkijken naar wat komen gaat. Wat betreft het ledenaantal gaat het goed. We hebben in 2017-2018 twaalf nieuwe leden mogen verwelkomen en tot heden hebben slechts zes leden afgelopen seizoen hun lidmaatschap opgezegd. Vier leden hebben besloten hun zwem-lidmaatschap om zetten in een vriendin-lidmaatschap. GSA doet ook dit jaar weer mee aan de AH-sportactie en er zijn sinds de start alweer nieuwe leden bij gekomen.

Agenda

Algemene Ledenvergadering Gay Swim Amsterdam Zaterdag 6 oktober 2018, 16:00 – 17:30 uur, Marnixbad

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV 7-10-2017
 3. Jaarrekening 2017-2018, verslag kascommissie, decharge bestuur
 4. Begroting 2018-2019
 5. Toelichting: zwemmen, triatlon, communicatie en Loveswim
 6. Antwoorden n.a.v. vragen GSA leden
 7. ONGZ 25 mei 2019
 8. Bestuurszaken:
 9. Invulling bestuur
 10. Benoeming kascommissie
 11. Presentatie activiteitenkalender
 12. Rondvraag
 13. Einde